Reitselaan 42
5076 CD Haaren
Tel: 06 53837597

BREEAM Sloop en demontage

Doel van dit keurmerk

Het achterliggende, ‘hogere’ doel van dit en de andere DGBC-keurmerken is het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Meer geoperationaliseerd is het doel het bieden van één taal voor duurzaamheid in sloopwerkzaamheden. Zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als eindgebruikers krijgen inzicht in de duurzaamheidprestaties van de sloop van een project. Opdrachtgevers kunnen een concrete vraag uitzetten, opdrachtnemers kunnen die vraag concreet invullen. De kwalificatie van 1 tot 5 sterren voorziet het project van een compacte, heldere manier van communicatie.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen zich onderscheiden door een concrete bijdrage te leveren aan de cyclische economie door duurzaam te slopen. Nieuwbouw zal net als een renovatie meer en meer vervangende nieuwbouw worden waar de sloopfase een integraal onderdeel is van het duurzame project.  

Doelgroepen & belanghebbenden

Primaire doelgroepen voor dit keurmerk zijn Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid, ontwikkelaars, beleggers en gebruikers. U kunt met dit certificaat aantonen dat u verantwoordelijkheid neemt voor datgene dat u achterlaat.

Keurmerk als instrument

Het Keurmerk voor Duurzame Sloop is ontwikkeld als antwoord op vragen uit de markt. Lokale overheden, ontwikkelaars, eindgebruikers en aannemers hebben behoefte aan een eenduidige definitie die onafhankelijk getoetst wordt.

Het Keurmerk is zelf ook een instrument in de verduurzaming van de bebouwde omgeving omdat het momentum genereert en een zekere mate van competitie en benchmarking stimuleert: ‘wie is het meest duurzaam?’. Ook daaraan zullen de succesvolle samenwerkingen bijdragen.

Korte historie van dit Schema

De DGBC is mede ontstaan naar aanleiding van het Ravel-project aan de Zuid-as van Amsterdam. De betrokken partijen bij dit project signaleerden de behoefte om duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling in het bijzonder concreet en meetbaar te maken.

Bij het formuleren van de ambities van dit project is gebruik gemaakt van de Greenprint methode, een voorloper van het huidige BREEAM-Communities, dat in Engeland door de BRE (Building Research Establishement) is ontwikkeld en wordt beheerd.

Begin 2009 is besloten om het BREEAM Communities-keurmerk niet integraal over te nemen als basis voor een Nederlands keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling. De redenen hiervoor waren het niet goed aansluiten op de Nederlandse situatie en de gewenste bredere toepassing. Wel hebben de betrokken DGBC-adviesgroepen expliciet de wens geuit dat de structuur van BREEAM werd overgenomen. Zo is de mogelijkheid opengehouden om het keurmerk te laten aansluiten op, en compatibel te laten zijn met de BREEAM-familie.

Uitgangspunten

In het algemeen bevat dit keurmerk drie soorten oogmerken: beoordelen, stimuleren en agenderen.

 • Het beoordelen van de duurzaamheidprestaties van sloopprojecten in Nederland;
 • Het stimuleren van duurzaamheid bij sloopprojecten, bijvoorbeeld door punten te geven voor duurzaamheidprestaties bij sloop en demontage van gebouwen en objecten, gebruikersparticipatie en voorlichting over duurzaamheid in het dagelijks leven;
 • Het agenderen van een maatschappelijk verantwoorde sloop en demontage, zodat bij de start van een sloopproject de doelstelling helder is.

Onder andere deze oogmerken leiden tot een aantal uitgangspunten die bij de ontwikkeling van dit keurmerk zijn gehanteerd.

Uitgangspunten vanuit ontwikkelingsperspectief

 • Concreet en meetbaar maken van duurzaam bouwen en duurzaam slopen;
 • Ontwikkelen van een gezamenlijke taal voor duurzaam bouwen en duurzaam slopen;
 • Hergebruik van materiaal afkomstig uit de sloop en demontage heeft prioriteit;
 • Daarmee duurzaamheid verhandelbaar / waardeerbaar maken en gebruik maken van toegevoegde waarden van duurzaamheid.
 • Inspireren en belonen, niet ‘straffen’: op een positieve wijze een bijdrage leveren aan duuurzaam bouwen en ontwikkelen;
 • In de markt zetten van keurmerken met groot vertrouwen vanuit de markt;
 • De DGBC wil een ‘lean & mean’ organisatie blijven; aan de markt laten wat de markt zelf kan;
 • Certificeringsystemen ontwikkelen die:
  • Op elkaar aansluiten;
  • Eenduidig en SMART zijn;
  • Kwaliteit en innovatie waarderen, en
  • Internationaal aansluiting vinden.

Uitgangspunten vanuit inhoudelijk perspectief

 • Een integrale benadering van duurzaamheid;
 • Het formuleren van eisen op doelniveau versus op maatregelniveau;
 • Aansluiting bij BREEAM
 • 3 lagen benadering: Ondergrond, Infrastructuur en Occupatie;
 • Duurzame sloop en demontage op basis van de Brundtland definitie: People, Planet, Profit. Opmerking over de term Profit: de VN heeft zich in 2002 uitgesproken voor de term Prosperity in plaats van Profit om de focus te verschuiven van winst naar welvaart. Aangezien Profit in Nederland nog het meest gebruikt wordt, is in deze BRL de term Profit vooralsnog aangehouden.
 • Ruimte voor innovatie;
 • Waarderen van slimme combinaties die leiden tot synergie;
 • Sommige criteria kunnen verplicht gesteld worden om een minimum prestatieniveau te garanderen;
 • Het maximaal benutten van de duurzame potentie van een sloopproject;
 • Geen blauwdruk-ontwikkelingen (vooraf alles vastleggen), maar gefaseerd, organisch en daarmee flexibel;
 • Groene en blauwe ruimte in Nederland is schaars; het niet-reduceren c.q. toevoegen wordt daarom beloond;
 • Absolute waardering ten behoeve van de vergelijkbaarheid tussen gecertificeerde sloopprojecten onderling.

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

 • Begeleiding als expert bij uw sloopwerkzaamheden;
 • Alle administratieve afhandeling van de eisen die worden gesteld;
 • Communicatie tijdens het gehele project;
 • Uitvoeren inspecties, metingen en contacten met deskundigen en de opdrachtgever;
 • Inhoudelijk contact met DGBC over de te nemen stappen.
 • Aanleveren materiaal voor de BREEAM Assesor.
 • Advies

  Training & Adviesburo Van Doorn adviseert u in uiteenlopende vakgebieden:

  ISO 9001
  ISO 14001
  VCA* of VCA** of VCA P OF VCU
  SC 530
  BRL SVMS 007
  SIKB 7001 EN 7003
  Groenkeur
  ERBO
  BRL 10014 en 10015
  CO2-prestatieladder
  BREEAM sloop en demontage

  Lees verder

 • Tools

  VCA en zeer mobiel personeel? Plan en orden de
  toolboxmeetings! Lees meer over onze
  Toolboxmeetingtool

  Werkplekinspecties en papierwerk onder controle?
  Lees meer over onze
  Werkplekinspectietool

Nieuws

Training- & adviesburo Van Doorn bestaat uit Van Doorn Training B.V. en Van Doorn Advies B.V
en is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2012