Kleurkeur 2019


Kleurkeur 2019 (hierna te noemen Kleurkeur) bevat eisen voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken gericht op het in stand houden of verbeteren van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in kruidachtige vegetaties.

Als uitgangspunt voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken geldt gefaseerd maaien, afvoeren van maaisel, niet klepelen en flexibel aanpassen van moment van uitvoering. Hiertoe stelt de Kleurkeur-deelnemer een beheerplan op voor de looptijd van het bestek, waarin onder andere de te gebruiken beheermethode en het te gebruiken materieel is opgenomen. De kleurkeureisen bestaan verder uit monitoring van de aanwezige flora en fauna en uit vakbekwaamheidseisen aan de medewerkers die het maaiwerk uitvoeren.

Kleurkeur omvat daarnaast alle onderdelen uit de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening 2016 die van kracht zijn of kunnen zijn voor de uitwerking van het toepassingsgebied. Deze eisen worden voor de overzichtelijkheid en wegens licenties die rusten op de ISO9001 als bekend verondersteld en hier verder niet vermeld. Kleurkeur volgt de hoofdstuk- en paragraafindeling van de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening 2016. Paragrafen uit deze beoordelingsrichtlijn zonder aanvullende Keurkeureisen komen niet terug in dit document.

Bedrijven die Kleurkeur 2019 willen implementeren kunnen zich als Kleurkeur-deelnemer aanmelden bij Groenkeur en worden vermeld op de website www.groenkeur.nl. Bedrijven die zich aanmelden moeten alle eisen uit Kleurkeur implementeren. Op verzoek kunnen zij een oorkonde ontvangen. Aangemelde bedrijven laten zich toetsen door een onafhankelijke certificatie-instelling waarmee Groenkeur een licentieovereenkomst heeft. Deze certificatie-instelling toetst aan de hand van alle gestelde eisen uit Kleurkeur of een bedrijf aan de eisen voldoet.

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

  • Het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
  • Uw systeem aanpassen aan de nieuwe regelgeving;
  • Het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
  • Het integreren van de norm in het (bestaande) kwaliteitszorgsysteem;
  • Uitvoeren van interne audits;
  • Begeleiding bij het uitvoeren van de management review;

 

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020