SVMS-007

Veilig slopen

De BRL SVMS-007 bevat (project)eisen op het gebied van veilig slopen. Hierbij is rekening gehouden met de arboregelgeving. In het sloopplan worden de maatregelen en voorzieningen beschreven die nodig zijn om de arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid (zoals belendende percelen) te waarborgen. Daarnaast is een gecertificeerde sloopaannemer tevens gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA). 

Milieukundig slopen

Bij milieukundig slopen staat een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal. In het sloopplan wordt de wijze van selectieve sloop en afvoer van sloopmaterialen vastgelegd. Dit vindt plaats op basis van de stoffeninventarisatie voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop. Gecertificeerde sloopaannemers geven invulling aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Een gecertificeerde sloopaannemer werkt volgens het sloopproces zoals beschreven in de BRL SVMS-007. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende drie situaties.

  • Sloopprojecten waarbij minder dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt
  • Sloopprojecten waarbij meer dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt
  • Spoedeisende sloopprojecten

Het gecertificeerde sloopproces komt grofweg neer op 4 stappen:

De sloopaannemer voert vooraf een inspectie van het sloopobject en een stoffeninventarisatie uit. Hierdoor ontstaat inzicht in de aard, hoeveelheid en mogelijke verontreiniging van de vrijkomende sloopmaterialen. Ook worden de risico’s voor de arbeidsveiligheid en de omgeving geïnventariseerd.

Vervolgens wordt een sloopplan opgesteld, met daarin onder meer een beschrijving van de wijze van selectief en milieukundig slopen, de behandeling en afvoer van vrijkomende materiaalstromen en de te treffen veiligheidsmaatregelen. Verder worden in het sloopplan de uitvoeringseisen van de opdrachtgever systematisch weergegeven

De uitvoering van de sloop vindt plaats conform het sloopplan. Bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden zijn medewerkers betrokken die deskundig zijn op het gebied van veilig en milieukundig slopen. Gecertificeerde sloopaannemers werken met goedgekeurd materieel. De sloopaannemer dient er verder voor te zorgen dat de slooplocatie veilig en ordelijk is en dat de vrijkomende materiaalstromen geen verontreiniging van bodem en omgeving veroorzaken

De oplevering van het project vindt plaats in overleg met de opdrachtgever en wordt schriftelijk vastgelegd. Door de sloopaannemer wordt een stoffenverantwoording van de vrijkomende sloopmaterialen opgesteld, die desgevraagd aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

  • Het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
  • Uw systeem aanpassen aan de nieuwe regelgeving;
  • Het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
  • Het integreren van de norm in het (bestaande) kwaliteitszorgsysteem;
  • Uitvoeren van interne audits;
  • Begeleiding bij het uitvoeren van de management review;

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020